Řešitelský tým včetně zástupce externího aplikačního garanta

 

doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.
Karel.Brychta@vut.cz
hlavní řešitel projektu

Karel Brychta působí jako akademický pracovník Ústavu financí Fakulty podnikatelské Vysokého učení   technického v Brně. Na této fakultě absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium ve studijním   programu Ekonomika a management. Je rovněž absolventem magisterského studia Právnické fakulty   Masarykovy Univerzity, studijní obor Právo. V současnosti je garantem bakalářského studijního programu   Účetnictví a daně.

Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku mezinárodního zdaňování   příjmů, komparaci daňového práva, vývoj daňové právní úpravy a vybrané instituty v reflexi judikatury   správních soudů. V posledních letech se zabývá i problematikou převodních cen; byl vedoucím řešitelského   týmu projektu Transfer Princing in V4 Countries podporovaného Visegradským fondem (výstupem daného   projektu je monografie).

Je členem Sdružení účetních a daňových poradců a členem European Association of Tax Law Professors.

V rámci projektu se věnuje primárně otázce analýzy právní úpravy a celkovému řízení projektu.

Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
LukasGM@gmail.com
zástupce hlavního řešitele projektu

Lukáš Moravec se s týmem kolegů Centra daňových studií při KOF PEF ČZU v Praze zaměřuje na interakci daňové politiky státu s chováním poplatníků, řeší odhady daňové mezery ČR pro nepřímé a příjmové daně, podílí se na tvorbě rizikových analýz nepřímých daní.

Lukáš Moravec dlouhodobě působí ve výboru International Fiscal Association ČR, zastřešuje konference, workshopy a odborné semináře s tématikou mezinárodního zdanění nebo k problematice zdanění prodejů přes online platformy. Přednáší na ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Na Vysokém učení technickém v Brně působí v rámci výzkumného týmu transferových cen se zaměřením na analýzu rizik v kontextu efektivnější správy daní.

Ing. David Homola, Ph.D.
homola@utb.cz

David Homola působí jako odborný asistent na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Magisterské studium absolvoval na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovi univerzity v Brně se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management. V praxi působil jako auditor, kde se věnoval transferpricingu, a také jako hlavní účetní v několika společnostech. Doktorské studium dokončil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se věnoval predikci nesprávností v účetních závěrkách společností.

V rámci výuky se věnuje účetnictví, mezinárodním účetním standardům či auditu. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku mezinárodního účetnictví a spolehlivosti účetních informací. V posledním období se zaměřuje hlavně na problematiku auditního selhání a také na daňovou problematiku včetně transferového oceňování. Výsledky své činnosti pravidelně publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech.

V rámci projektu se věnuje analýze právní úpravy, analýze existujících řešení a potencionálních přístupů v odborné literatuře.

Ing. Michal Ištok, Ph.D.
michal.istok@umb.sk

Michal Ištok působí jako odborný asistent na katedře Financí a účetnictví na Ekonomické fakultě Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici. Bakalářské studium absolvoval na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně v studijním programu Ekonomika a management. Magisterské a doktorské studium absolvoval na Ekonomické fakultě Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici v studijním programu Ekonomika a management.

Vyučuje předměty se zaměřením na účetnictví a daně. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku mezinárodního zdanění příjmů a umělého přesunu zisků do daňových rájů. V posledním období se zaměřuje hlavně na problematiku dluhu a transferového oceňování. Výsledky své činnosti pravidelně publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech.

V rámci projektu se věnuje analýze právní úpravy, problematice využití holdingových struktur v mezinárodním daňovém plánování, rizikové analýze a spolupráci s Finanční správou Slovenské republiky.

 

Ing. Michal Karas, Ph.D.
karas@fbm.vutbr.cz

Michal Karas je absolventem Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Na této fakultě získal v roce 2013 i doktorát za zpracování disertační práce na téma Měření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České republice v oboru Podnikové finance. V současnosti působí na fakultě jako odborný asistent na Ústavu financí.

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku předmětů zaměřených na finanční řízení podniku a určování hodnoty podniku v českém i anglickém jazyce. Jeho výzkumná a publikační činnost je orientována především na téma tvorby bankrotních modelů, zejména na otázky jejich efektivity a možnosti jejich dalšího rozvoje ve formě hybridních modelů kombinujících více klasifikačních algoritmů, případně využití kombinace podnikových a makroekonomických dat v predikci úpadku podniku. Výsledky své činnosti pravidelně publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech.

Michal Karas bude v rámci projektu participovat zejména v části zabývající se  analýzou podstupovaného kreditního rizika a stanovování rizikových přirážek.

Ing. Lenka Jehličková


Generální finanční ředitelství
(zástupce externího aplikačního garanta)

Lenka Jehličková je specialistka na metodiku mezinárodního zdaňování. Působí jako vrchní rada a zástupce vedoucího oddělení mezinárodního zdaňování – přímé daně na Generálním finančním ředitelství. Věnuje se rovněž publikační a přednáškové činnosti.

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
reznakova@fbm.vutbr.cz

Maria Režňáková je profesorkou podnikových financí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Je garantkou magisterského studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku. V minulosti byla vedoucí Ústavu financí, proděkankou pro vědu a výzkum a v současnosti je prorektorkou pro akademické záležitosti VUT. Je členkou vědeckých rad pěti fakult v České republice a na Slovensku. Zabývá se zejména problematikou finančního řízení podniku, výkonnosti podnikatelských subjektů a jejich oceňováním. Za dobu svého působení ve vysokoškolském prostředí byla vedoucí výzkumných týmů mnohých externích a interních výzkumných projektů zejména zaměřených na měření a hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelských subjektů, predikce bankrotu, identifikace generátorů hodnoty a stanovení hodnoty podniku. Publikovala řadu knih, kapitol v odborných knihách, článků ve vědeckých časopisech, pravidelně prezentuje výsledky výzkumu na mezinárodních konferencích.

Maria Režňáková bude v rámci projektu zodpovědná za oblast analýzy podstupovaného kreditního rizika a stanovování rizikových přirážek.

doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
ritve@email.cz

Veronika Solilová působí jako vědecko výzkumný pracovník na Mendelově univerzitě v Brně, ústavu účetnictví a daní od r. 2010, kdy dokončila doktorské studium na univerzitě. Dlouhodobě se zabývá převodními cenami, bezpečnými přístavy, daňovými úniky a erozemi základů daně u korporátních daní, skladbě daní rozpočtu EU a jeho případnými změnami, harmonizací daní na evropské úrovni. Je řešitelkou národních i mezinárodních projektů. V roce 2021 byla taktéž jmenována znalcem pro oblast převodních cen. Je autorkou několika monografií, pravidelně publikuje ve vědeckých a odborných časopisech.

V rámci projektu se věnuje zejména analýze právní úpravy z pohledu bezpečných přístavů a stanovení konkrétní podoby bezpečného přístavu pro dané finanční transakce, jako jedna z možných zjednodušených opatřeních.